Z bierności do aktywności

Projekt „Z bierności do aktywności” jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII. „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo.

Wsparciem zostanie objętych 100 osób biernych zawodowo (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenach wiejskich w województwie mazowieckim, przy czym:
• 80% grupy docelowej będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach,
• 10% grupy docelowej będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej,
• 10% grupy docelowej będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:
Indywidualny plan działania – przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań uczestników.
Poradnictwo zawodowe – wspomaganie procesu poszukiwania pracy m.in. podniesienie motywacji, wyposażenie uczestników w wiedzę na temat własnych kompetencji i zasobów.
Pośrednictwo pracy – dobór odpowiedniej pracy dla uczestników, pobudzenie do samodzielnych działań.
Wysokiej jakości szkolenia:
› Opieka nad osobą starszą,
› Asystent osoby niepełnosprawnej,
› Sortowacz surowców wtórnych z modułem wózka widłowego,
› Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych z prawem jazdy kategorii B,
› Pracownik biurowy z modułem eko-biura.
3 miesięczny płatny staż

Projekt „Z bierności do aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Łączna wartość projektu: 1 731 072,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 384 857,60 PLN.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.