Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 100 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem cywilnym) na terenach wiejskich w województwie mazowieckim,
b) status na rynku pracy –  bierny zawodowo,
c) ukończony 30 r. ż.

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony od stycznia 2017 r.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie  i czytelnie wypełnionych dokumentów:
a) Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów grupy docelowej i statusie na rynku pracy,
b) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy,

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu projektu i dostępne są w zakładce Do Pobrania oraz w Biurze Projektu.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez min. 14 dni. Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@zbiernoscidoaktywnosci.pl

W przypadku błędów  formalnych dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do korekty zgłoszenia i dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów do Biura Projektu  w ciągu 3 dni listownie, mailowo lub osobiście.

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a) kobiety – 5 pkt.,
b) osoby w wieku 50+ – 5 pkt.,
c) osoby niepełnosprawne – 5 pkt.

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów.

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony od stycznia 2017 r.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba osób, niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów premiujących oraz utworzona zostanie lista rezerwowa (wg. otrzymanej liczby punktów). Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki (UP) z udziału w projekcie lub naruszenia regulaminu.

Z osobami, które zostaną przyjęte do projektu zostanie podpisana umowa uczestnictwa, która będzie nakładała na Uczestników/Uczestniczki m.in. obowiązek informowania o swoim statusie na rynku pracy, dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie oraz udziału w badaniach ewaluacyjnych.